සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

මේ අලුත් අවුරුද්ද සුභ කරගැනීම ඔයාගෙ අතේ තියෙන්නේ ..
සුභ පැතුම් වලට වචන වලට ඒ දේවල් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ දේත් මතක තියාගෙන අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඔයා මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඔයාගේ අරමුණ වලට යනවා කියලා..

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ..

සටහන : චාමිනි කුමාරතුංග.

Advertisements

One thought on “සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: